Andrew Sharkey
STG1: 00:10:47
STG2: 00:07:14
STG3:
STG4:
TOTAL:
Angie Yan
STG1: 00:13:00
STG2: 00:07:55
STG3: 00:11:05
STG4: 00:09:57
TOTAL: 00:41:57
Bill Rigby
STG1: 00:15:02
STG2: 00:11:00
STG3: 00:16:58
STG4: 00:12:58
TOTAL: 00:55:58
Ella Karsemeijer
STG1: 00:11:34
STG2: 00:08:05
STG3: 00:10:09
STG4: 00:09:27
TOTAL: 00:39:15
Felix Tubiana
STG1: 00:14:19
STG2: 00:11:14
STG3:
STG4:
TOTAL:
Gian Gr
STG1: 00:14:17
STG2: 00:08:27
STG3: 00:11:23
STG4: 00:12:14
TOTAL: 00:46:21
Glenn Smith
STG1: 00:12:52
STG2: 00:08:40
STG3:
STG4:
TOTAL:
James Bernardo
STG1: 00:12:42
STG2: 00:09:32
STG3:
STG4:
TOTAL:
Jeremy Parker
STG1: 00:12:10
STG2: 00:08:08
STG3:
STG4:
TOTAL:
Jimmy Byers
STG1: 00:13:25
STG2: 00:09:16
STG3: 00:12:08
STG4:
TOTAL:
Lila Cat
STG1: 00:14:40
STG2: 00:09:27
STG3:
STG4: 00:14:17
TOTAL:
Luke Chambers
STG1: 00:09:26
STG2: 00:06:09
STG3: 00:08:28
STG4: 00:08:05
TOTAL: 00:32:08
Mathew Pears
STG1: 00:08:57
STG2: 00:06:13
STG3:
STG4:
TOTAL:
Matthieu Simeray
STG1: 00:11:41
STG2: 00:07:44
STG3: 00:10:12
STG4: 00:09:16
TOTAL: 00:38:53
Michael Normandeau
STG1: 00:17:35
STG2:
STG3:
STG4:
TOTAL:
Nick Blanchflower
STG1: 00:10:58
STG2: 00:08:15
STG3:
STG4:
TOTAL:
Nicolas Roudier
STG1: 00:15:32
STG2: 00:10:59
STG3:
STG4: 00:11:02
TOTAL:
Niek Niens
STG1: 00:09:41
STG2: 00:06:40
STG3: 00:09:04
STG4: 00:08:14
TOTAL: 00:33:39
Paul Wright
STG1: 00:13:01
STG2: 00:08:09
STG3:
STG4:
TOTAL:
Philippe Cosentino
STG1: 00:12:44
STG2: 00:07:05
STG3:
STG4:
TOTAL:
Pierre VEYRET
STG1: 00:10:31
STG2: 00:07:09
STG3: 00:09:29
STG4: 00:08:59
TOTAL: 00:36:08
Simon Forshaw
STG1: 00:12:41
STG2: 00:08:15
STG3:
STG4:
TOTAL:
Stephanie Pezot
STG1: 00:13:26
STG2:
STG3:
STG4:
TOTAL:
Steven Stewart
STG1: 00:12:45
STG2: 00:07:57
STG3:
STG4:
TOTAL:
Vincent Emond 🇨🇦🇭🇰
STG1: 00:11:20
STG2: 00:07:30
STG3: 00:10:06
STG4: 00:09:29
TOTAL: 00:38:25
Wynnie Fung
STG1: 00:11:23
STG2: 00:07:36
STG3: 00:10:13
STG4: 00:09:13
TOTAL: 00:38:25
Edmond Yuen
STG1:
STG2: 00:08:03
STG3:
STG4:
TOTAL:
Kev Merien
STG1:
STG2: 00:09:08
STG3:
STG4:
TOTAL:
Laurent Nguyen
STG1:
STG2: 00:07:01
STG3:
STG4:
TOTAL:
Paul Smitton
STG1:
STG2: 00:11:18
STG3:
STG4:
TOTAL:
Daniel Mullin
STG1:
STG2:
STG3:
STG4:
TOTAL:
Andrew Herbert
STG1:
STG2:
STG3: 00:09:13
STG4:
TOTAL:
Tom Duncan
STG1:
STG2:
STG3:
STG4: 00:12:29
TOTAL: